A1+: Անակնկալ այց սահմանապահ Վահան գյուղ (video)

Անակնկալ այցով Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է սահմանապահ Վահան գյուղի դպրոցականներին շնորհավորելու սեպտեմբերի 1-ի առիթով

[see video]

https://a1plus.am/en/article/347330?fbclid=IwAR2KljUzf5te_PD-ZrUsgLUp2Wl5ktSNl4r6G2iobQ25pbfMovE-dQ4yjQ0

You may also like